Home
Nach oben
richten
kloar maken
moij maken

Berghütte

 

wij willt versöken, uw te wiesen, wat wij so do´t.

as erstet wöden de fundameijnten makt, dat güng so gau,

dat wij de ginne peträtkes van hebt.

dann heb wij richt´, dat köij uw ankieken: richten

et kloar maken is ne masse soams passiert,

wij hebt de nich te völle peträtkes van

tot´ moij maken för`t fest bint se doch

alle noch moal te hoape kömmen